khungchinh

Tin mới nhất

Đoàn cơ sở xã, thị trấn đẩy mạnh việc tổ chức cho đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện đoàn về triển khai học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên huyện Phú Tân trong thời kỳ mới giai đoạn 2018 – 2022. Ban Thường vụ Đoàn các xã, thị trấn đã tổ chức lồng ghép và các buổi tập huấn, các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội định kỳ triển khai cho hơn 2.000 đoàn viên, hội viên thanh niên trên địa bàn nghiên cứu, học tập tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thúc đẩy cho đoàn thanh niên nghiên cứu, tiếp cận học tập và tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin. Qua đó, giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản về con đường cách mạng đất nước ta, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, sáng tạo, gương mẫu, trách nhiệm, sâu sát cơ sở của cán bộ Đoàn và tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tiếp tục định hướng, cụ thể hóa các tiêu chí hình mẫu thanh niên Phú Tân trong thời kỳ mới giai đoạn 2018 – 2022.
* Một số hình ảnh tại xã, thị trấn


Thanh Duy 
Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào