Xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên

Phát huy sức trẻ trong phong trào lập thân, lập nghiệp, thời gian qua không ít thanh niên tỉnh nhà đã nỗ lực vươn lên bằng hình thức đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế. Tuy nhiên, nhiều mô hình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún mang tính chất hộ gia đình, thiếu kỹ thuật, khó tiếp cận nguồn vốn nên hiệu quả mang lại chưa cao.
Xuất phát từ tình hình thực tế, để hỗ trợ thanh niên mở rộng sinh hoạt cộng đồng, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, cải thiện đời sống kinh tế, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế cho Đoàn viên thanh niên đặc biệt chủ trọng hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên.
Hiện nay, các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên trên địa bàn huyện Phú Tân phát triển và mang nhiều hiệu quả các đoàn viên thanh niên như: Mô hình nuôi cua tại Mô hình vèo cua giống tại xã Nguyễn Việt Khái, mô hình nuôi cua chưa đủ gạch thành cua gạch tại xã Phú Mỹ, mô hình nuôi cua tại xã Việt Thắng.
Xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên là giải pháp hiệu quả có thể giải quyết đồng thời nhiều vấn đề, không chỉ trong phát triển kinh tế cho thanh niên, mà còn trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là khu vực nông thôn hiện nay.
Thanh Duy
Huyện đoàn Phú Tân