khungchinh

Tin mới nhất

Đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn cho đoàn viên, thanh niên.

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền sâu rộng tới thanh niên về các Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các nghị quyết, kết luận, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trung ương Đoàn khóa XI. Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Nghị quyết, kết luận, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trung ương Đoàn khóa XI cùng các Nghị quyết, chủ trương quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Thông qua tổ chức các lớp tập huấn tập trung, các hội nghị quán triệt và việc đăng tải nội dung các Nghị quyết, Kết luận trên trang Website, Facebook Tuổi trẻ Phú Tân, các trang Facebook của các cơ sở Đoàn trực thuộc, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở; tổ chức truyên truyền lồng ghép nội dung trong các buổi sinh hoạt chi đoàn. Ngoài ra trong năm 100% Đoàn các cấp tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Đảng các cấp, qua đó đã đề xuất các giải pháp, biện pháp để tổ chức thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XIV Đảng bộ huyện, Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

 Tổ chức học tập, quán triệt trong các buổi sinh hoạt chi đoàn

Đẩy mạnh tuyên truyền một số Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII như: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 - Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; và một số Kết luận của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI như: Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2019 - Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022”, Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15 tháng 12 năm 2018 - Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”; Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XIV.

Cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách tại xã, thị trấn. Bí thư, phó bí thư, ủy viên BCH chi đoàn. Chi hội trưởng, chi hội phó Hội LHTN. Bí thư, phó bí thư, ủy viên BCH Đoàn cơ sở trường học, ngành huyện được quán triệt tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ và kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ Đoàn thanh niên ở cơ sở năm 2020

Kết quả có 3.027 đoàn viên, 2.100 thanh niên học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.

Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng các nội dung Kết luận, Nghị quyết quan trọng của Đoàn, Đảng trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng đối với đoàn viên thanh niên./.

Thanh Duy 

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào