khungchinh

Tin mới nhất

Nâng cao văn hóa đọc cho thanh thiếu nhi

Nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và nâng cao văn hóa đọc trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã, đầu năm 2021 Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức triển khai tuyên truyền nâng cao văn hóa đọc cho đối tượng thanh thiếu nhi trên toàn huyện hưởng ứng.

Đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về ý nghĩa của việc phát triển văn hóa đọc, góp phần nâng cao dân trí. Qua đó định hướng và tạo động lực thúc đẩy sự hình thành nên con người mới, những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại - xã hội dựa trên nền tảng của nền kinh tế tri thức.

Đồng thời khai thác có hiệu quả và phát triển nguồn vốn tri thức, văn hóa của con người và dân tộc Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức của nhân loại. Góp phần xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong đoàn viên, thanh thiếu niên; chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống văn minh, lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Thanh Duy - Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào