khungchinh

Tin mới nhất

Tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên năm 2021

Việc học tập, quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2021 cho cán bộ đoàn, đoàn viên được Ban Thường vụ Huyện đoàn đặc biệt quan tâm. Đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các cấp bộ đoàn. Trong năm qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục triển khai chuyên đề 02 chuyên đề của năm 2020 là :“học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” dành cho đoàn viên thanh niên và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” cho cán bộ đoàn”, đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về chuyên đề toàn nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sáng ngày 26/10/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo hình thức trực tuyến cho các cơ sở Đoàn. Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Năm nay, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Hội nghị học tập triển khai các nội dung, chuyên đề được tổ chức muộn hơn các năm trước và với số lượng hạn chế nhất định. Tuy nhiên, Hội nghị học tập cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp; giúp cơ sở Đoàn - Hội, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, Đề án… từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp, của cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Đề án nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả. Đồng thời, thông qua học tập chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2021, mong muốn mỗi cán bộ Đoàn, ĐVTN thấy được tính hành động trong con người của Bác, nói đi đôi với làm và sự quyết liệt trong mỗi việc làm để đi đến thành quả cuối cùng; bên cạnh đó là ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức, lối sống hàng ngày của mỗi đoàn viên, thanh niên.

Thanh Duy 

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào