Văn bản Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027


- Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Số văn bản: 04-HD/HĐTN
Ngày ban hành: 01 tháng 12 năm 2021
Tải về văn bản tại đây - Phụ lục kèm theo


- Kế hoạch Chỉ đạo Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Số văn bản: 21-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 01 tháng 12 năm 2021
Tải về văn bản tại đây 


- Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Số văn bản: 19-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 12 tháng 11 năm 2021
Tải về văn bản tại đây - File Word


- Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số văn bản: 01-DA/HĐTN
Ngày ban hành: 12 tháng 11 năm 2021
Tải về văn bản tại đây - File Word