khungchinh

Tin mới nhất

ĐOÀN CƠ SỞ THỊ TRẤN CÁI ĐÔI VÀM KỊP THỜI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHI ĐOÀN ĐỊA BÀN DÂN CƯ

         Ban Thường vụ Đoàn thị trấn Cái Đôi Vàm xác định “Chi đoàn là tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào thanh thiếu nhi”, nhất là tại địa bàn dân cư vẫn là khâu yếu trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn không chỉ riêng ở thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân mà ở hầu hết các địa phương trong cả nước. Do đó, thời gian qua Ban Thường vụ Đoàn thị trấn đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng chi đoàn trên địa bàn dân cư, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.


Thực tế, đã qua hoạt động đoàn tại địa bàn dân cư còn nhiều hạn chế, như: tỷ lệ đoàn viên mới được kết nạp vào tổ chức; tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn kết đoàn viên, thanh niên trên địa bàn dân cư tham gia hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội vẫn còn thấp. Một phận đoàn viên, thanh niên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao. Cán bộ đoàn năng lực, trình độ nghiệp vụ, kiến thức kinh tế - xã hội còn hạn chế, chưa dành thời gian cho công tác Đoàn.

Cùng với đó, đội ngũ Phó Bí thư chi đoàn chưa đảm bảo, còn thiếu và số lượng đoàn viên tham gia phong trào chưa nhiều. Nguyên nhân chính là do đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa nhiều; đội ngũ cán bộ luôn biến động; sự ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường làm thay đổi, lệnh lạc tư tưởng của một bộ phận thanh niên, dẫn đến bộ phận này có lối sống thực dụng, thiếu tính “tự giáo dục”, rèn luyện và ý thức phấn đấu vươn lên.Trước thực tiễn đó, Ban Thường vụ Đoàn thị trấn Cái Đôi Vàm đã kịp thời tham mưu cho Huyện đoàn, Đảng ủy, Khối Dân vận thị trấn xây dựng Kế hoạch củng cố tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư với các nội dung: nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn trên ở bàn dân cư; Phát triển, nâng cao chất lượng đoàn viên; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với củng cố tổ chức, bộ máy tổ chức Đoàn ở địa bàn dân cư. Chỉ đạo cho Chi đoàn cơ quan, trường học đăng ký giúp đỡ Chi đoàn địa bàn dân  cư khó khăn trong sinh hoạt, và tham gia sinh hoạt đối với những Chi đoàn có ít đoàn viên. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Chi đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt để tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia.

Cùng với sự quan tâm của Huyện đoàn Phú Tân, Đảng ủy, Khối Dân vận thị trấn và sự hỗ trợ của UBND thị trấn và các giải pháp đồng bộ của Đoàn cơ sở thị trấn, các tổ chức Đoàn địa bàn dân cư đang dần được củng cố về nhân sự, bộ máy hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và sự tin yêu của tuổi trẻ đối với tổ chức Đoàn thanh niên./.


Không có nhận xét nào