- Kế hoạch Hội thi "Cán bộ Đoàn giỏi huyện Phú Tân năm 2023"
Số văn bản: 04-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 12 tháng 4 năm 2023
Tải về văn bản tại đây - Phụ lục kèm theo


- Thể lệ Hội thi "Cán bộ Đoàn giỏi huyện Phú Tân năm 2023"
Số văn bản: 04-HĐ/HĐTN
Ngày ban hành: 12 tháng 4 năm 2023
Tải về văn bản tại đây - Phụ lục kèm theo

VĂN BẢN ĐOÀN TNCH HỒ CHÍ MINH HUYỆN PHÚ TÂN THÁNG 4/2023


- Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Số văn bản: 04-HĐ/HĐTN
Ngày ban hành: 12 tháng 4 năm 2023
Tải về văn bản tại đây - Phụ lục kèm theo

Không có nhận xét nào