Gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Phú Tân năm 2023 trong giai đoạn Chuyển đổi số

    Với chủ đề “Thanh niên Phú Tân trong giai đoạn Chuyển đổi số", ngày 15/6, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân đã có buổi gặp mặt, đối thoại với hơn 150 là đoàn viên, thanh niên.


Ảnh toàn cảnh buổi đối thoại.
    
    Tại buổi đối thoại, các câu hỏi của đoàn viên, thanh niên xoay quanh các vấn đề: Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia thực hiện chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện; chính sách vay vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đối với thanh niên; tình hình tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường trên địa bàn huyện hiện nay; các vấn đề xoay quanh việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội: Zalo, Facebook, TikTok, YouTube… đã được lãnh đạo huyện giải đáp.

Ảnh tổng quan các bạn đoàn viên, thanh niên trong buổi đối thoại. 

    Kết thúc buổi đối thoại, Chủ tịch UBND huyện nêu cao mục đích, ý nghĩa của buổi gặp gỡ đối thoại lần này. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị thanh niên huyện nhà cần nêu cao và phát huy đúng vai trò chủ nhân tương lai của đất nước; tiếp tục ra sức thi đua, cống hiến góp phần xứng đáng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương; các cấp bộ Đoàn tập trung củng cố và nâng cao công tác tổ chức Đoàn, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nếp sống văn hóa, văn minh trong thế hệ trẻ. Đẩy mạnh công tác chăm lo và phát triển thanh niên, đồng chí cũng đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình tích cực tham mưu cho lãnh đạo huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thanh niên, nâng cao công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong thanh niên, tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa để thanh niên tham gia sinh hoạt, rèn luyện, đồng thời tạo điệu kiện thuận lợi để thanh niên trong huyện tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ sản xuất để thanh niên phát triển kinh tế.

Huyện đoàn Phú Tân