Huyện Đoàn Phú Tân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn năm 2023

 

Ngày 03/10/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn cho hơn 100 Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia tại Trung tâm Chính trị huyện.


Bối cảnh tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các bạn ĐVTN đã được nghe đồng chí Nguyễn Phương Linh – Phó Bí thư Huyện đoàn truyền đạt những nội dung trọng tâm về các nghị quyết, chủ chương của Đảng, Nhà nước và các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn: Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN-BKT của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X gắn với Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Các Nghị quyết tại Hội nghị BCH TW lần thứ 8 Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới...

Đồng chí Nguyễn Phương Linh – Phó Bí thư Huyện đoàn triển khai nội dung đến Cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên.

 Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, qua đó giúp mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, kết luận, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn, của cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

Huyện đoàn Phú Tân