khungchinh

Tin mới nhất

Nâng cao vai trò đoàn kết tập hợp, thu hút thanh niên của tổ chức Đoàn từ chủ trương “1+1”

Có thể nói, để làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội trong giai đoạn hiện nay vẫn còn gặp không ít những khó khăn nhất định. Nhiều mô hình, giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả công tác tập hợp thanh niên được thực hiện. Song, tính khả thi vẫn không cao, sức lan tỏa không nhiều. Chính vì thế, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đoàn xã Việt Thắng xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu thực hiện.
Một trong những nội dung quan trọng từ Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra đó là Chủ trương “1+1”, đây được coi là điểm nhấn nhằm đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội. Chủ trương “1+1” được Đoàn bộ xã Việt Thắng triển khai thực hiện rộng khắp trên toàn địa bàn. Từ đầu năm, Ban Thường vụ Đoàn xã Việt Thắng đã ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai chủ trương trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Quán triệt trong toàn thể đoàn viên các Chi đoàn nhiệm vụ công tác vận động thanh niên vào tổ chức để nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng lớp thanh niên vừa hồng, vừa chuyên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh.
Trao giấy chứng nhận đoàn viên ưu tú nhân “Ngày đoàn viên”
Xã đoàn thường xuyên triển khai đến các Chi đoàn việc vận động thanh niên tham gia tổ chức Đoàn phải được đặt thành nhiệm vụ thường xuyên trong các hoạt động sinh hoạt tại Chi đoàn của cán bộ đoàn và từng đoàn viên. Cụ thể, trong thời gian một năm, mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên phải vận động, giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội tại Chi đoàn, nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của cán bộ đoàn trong việc thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên.
Kết nạp đoàn viên mới nhân “Ngày đoàn viên”
Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Xã đoàn, những năm qua, Ban Chấp hành các Chi đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang, những thành tựu nổi bật và vị trí, vai trò, những đóng góp của tổ chức Đoàn, Hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển của đất nước tới các thanh niên chưa nằm trong tổ chức thông qua nhiều kênh khác nhau từ vận động trực tiếp, thông qua mạng xã hội facbook, zalo cá nhân, qua các phong trào, hoạt động của Đoàn tại địa phương, đơn vị. Qua đó nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn, Hội, giúp cho thanh niên thấy được niềm vinh dự và muốn tham gia vào tổ chức của Đoàn, Hội.
Tổ chức Hội thi nấu ăn cho đoàn viên, thanh niên tham gia nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Không chỉ thế, để việc tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức được chủ động hơn, Xã đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động như Hội thi, Hội diễn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mở rộng cho thanh niên nằm ngoài tổ chức cùng tham gia để cùng trải nghiệm hoạt động, tạo môi trường để họ thực hiện hoạt động, lan tỏa hoạt động của Đoàn để thu hút thanh niên vào tổ chức. Hằng năm, Xã đoàn phân công, giao nhiệm vụ và phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc vận động, bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên để tổ chức Đoàn, Hội xem xét kết nạp và xem đây là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ đoàn, Chi đoàn cuối năm.
Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn không ít khó khăn trong việc thực hiện chủ trương “1+1”, đặc biệt là tại địa bàn dân cư, cụ thể như: Một số cán bộ đoàn, đoàn viên vẫn còn thụ động, thiếu sáng tạo, nhiệt huyết trong việc dìu dắt, theo dõi, tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia vào tổ chức; một bộ phận thanh niên còn thờ ơ với tổ chức Đoàn, còn có những tư tưởng, lối sống thiếu lành mạnh; số thanh niên không có việc làm ổn định tại địa phương phải đi làm ăn xa nhiều ảnh hưởng đến công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; các phong trào, hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội vẫn chưa thực sự hiệu quả để tăng khả năng thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức.
Tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian cho đoàn viên, thanh niên tham gia
Để chủ trương “1+1” của Đoàn thanh niên đạt được hiệu quả, thời gian tới, Xã đoàn tiếp tục nâng cao lý tưởng, đạo đức cách mạng, đẩy mạnh tính tiên phong gương mẫu của người đoàn viên trong việc thực hiện chủ trương đồng thời tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, sinh họat Đoàn theo hướng đa dạng, phù hợp với thị hiếu của thanh niên, đặc biệt chú trọng đến thanh niên tại địa phương nhằm tiếp tục nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn, Hội trong giai đoạn hiện nay.
Hùng Lê

Không có nhận xét nào