Việt Thắng: Sinh hoạt Chuyên đề quý III năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/XĐTN, ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Ban Chấp hành Đoàn xã Việt Thắng về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Theo đó, Chiều 26/9, Ban Thường vụ Đoàn xã Việt Thắng tổ chức Sinh hoạt Chuyên đề quý III, năm 2019 với nội dung “Phát hay dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyên lợi chính đáng của thanh thiếu nhi” tại Hội trường UBND xã Việt Thắng.
Nội dung sinh hoạt chuyên đề tập chung vào tư tưởng và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ chính đáng của thanh thiếu nhi; Cán bộ đoàn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ chính đáng của thanh thiếu nhi.
Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên gắn liền với triển khai các phong trào, chương trình của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi công tác Đoàn.
Bên cạnh đó, buổi sinh hoạt còn là dịp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức và hành động, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống, các tệ nạn xã hội trong đoàn viên, thanh thiếu niên.
Văn Hùng 
Đoàn cơ sở xã Việt Thắng