khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 4 năm 2020- Kế hoạch thực hiện Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019 - 2022
Số văn bản: 08-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 24 tháng 4 năm 2020
Tải về văn bản


- Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch ủy thác cho vay năm 2020
Số văn bản: 02-QĐ/HĐTN
Ngày ban hành: 24 tháng 4 năm 2020
Tải về văn bản


- Công văn về việc hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020
Số văn bản: 22-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 06 tháng 4 năm 2020
Tải về văn bản


- Công văn về việc đôn đốc các nội dung chuẩn bị đánh giá giũa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân lần thứ X
Số văn bản: 21-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 06 tháng 4 năm 2020
Tải về văn bản
1. Tải về Đề cương báo cáo (Có cập nhật thêm)
2. Tải về phụ lục số liệu giữa nhiệm kỳ
3. Tải về phụ lục số liệu giữa nhiệm kỳ bổ sung
4. Tải về phụ lục số liệu 6 tháng đầu năm 2020
5. Tải về phụ lục mô hình

      

Không có nhận xét nào