Đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn cho cán bộ Đoàn, đoàn viên

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2021, căn cứ Hướng dẫn của BTV Tỉnh đoàn Cà Mau, Trong năm 2021, Huyện đoàn Phú Tân và cơ sở Đoàn trực thuộc đã đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn cho cán bộ Đoàn và đoàn viên trên địa bàn huyện. Đã triển khai trên 18 cuộc cho …/… cán bộ đoàn, …./… đoàn viên.

Trong các buổi học tập, cán bộ Đoàn, đoàn viên đã được truyền đạt những nội dung trọng tâm về các nghị quyết, chủ chương của Đảng và công tác, chương trình của Đoàn như: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022,… Đồng thời triển khai, quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lỗi của Luật Thanh niên năm 2020 đến cán bộ Đoàn, ĐVTN.

Thông qua Hội nghị đã giúp cơ sở Đoàn - Hội, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, Đề án; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp, của cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Đề án nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả.

Từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức cho cán bộ Đoàn, ĐVTN học tập về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn. Đến nay các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn huyện đã tổ chức được 18 buổi tuyên truyền học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, Hội nghị, Tọa đàm,…đến 100% cán bộ Đoàn, ĐVTN trên địa bàn huyện.

Thanh Duy - Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào