Việt Thắng tổ chức Hội nghị chuyên đề cho đoàn viên, thanh niên năm 2023

Việt Thắng, tổ chức Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới

Căn cứ Hướng dẫn số 51-HD/TĐTN ngày 03-3-2022 của BCH Tỉnh đoàn Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 – 2026; Kế hoạch số 114-KH/HU ngày 11-11-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20-7-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

Theo đó, ngày 20/4, tại Hội trường Ủy ban xã Việt Thắng, Xã đoàn Việt Thắng tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Xã đoàn thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy; Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Bí thư Xã đoàn triển khai một số nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Phú Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tập chung vào các chuyên đề như: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới; phương thức tổ chức hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 3 chương trình đồng hành với thanh niên góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên, thanh niên được theo dõi chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với chuyên đề “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Xã đoàn thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 114-KH/HU ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong tình hình mới. Thể hiện vai trò và hành động của Đoàn bộ và tuổi trẻ xã Việt Thắng trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, qua đó tăng cường vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị; củng cố sâu sắc lòng tin của các cấp ủy, của thanh niên đối với tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn. Chương trình hành động thể hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Nội dung xây dựng thanh niên Việt Thắng thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá lành mạnh; luôn quý trọng những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, có trách nhiệm với quê hương, đất nước; có khát vọng, hoài bão vươn lên trong học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ; có bản lĩnh, tri thức và năng lực hội nhập, phát triển. Qua đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn, xây dựng tổ chức đoàn đông về số, mạnh về chất, thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Công tác đoàn phải bám sát tôn chỉ, mục đích của tổ chức và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương; mang tính dẫn dắt, định hướng cho thanh niên; đáp ứng được yêu cầu của hội nhập, phát triển; căn cứ vào đặc điểm từng khối đối tượng và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu nhi.

Đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt Chuyên đề tại Hội nghị

Ứng dụng tốt công nghệ thông tin, công nghệ số vào hoạt động Đoàn, nhất là trong công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai các phong trào cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, trong công tác quản lý đoàn viên, sinh hoạt Chi đoàn. Tập trung vào những nhiệm vụ: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa; tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; kiến thức hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng văn hoá Việt Nam. Căn cứ vào từng nhóm đối tượng để xác định nội dung, phương thức triển khai phù hợp; kết hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường, xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi; Tăng cường mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên; quan tâm tạo nguồn từ đội viên, học sinh, thanh niên tiêu biểu; tập hợp thanh niên thông qua các mô hình thanh niên tiêu biểu, thu hút thanh niên vào các phong trào do Đoàn khởi xướng; tập hợp qua các mô hình tổ, đội, nhóm, các diễn đàn trực tuyến, các trang mạng xã hội... Xác định công tác hướng nghiệp, giải quyết việc làm là khâu đột phá trong công tác tập hợp thanh niên, tổ chức đoàn chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan để triển khai thực hiện.

Đồng chí Lê Văn Hùng, Bí thư Xã đoàn triển khai các chuyên đề tại Hội nghị

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn. Thực hiện sắp xếp, chuyển đổi hình thức tổ chức đoàn phù hợp, linh hoạt; thành lập chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích, nhu cầu... Tập trung xây dựng chi đoàn mạnh, trọng tâm là chi đoàn địa bàn dân cư. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, linh hoạt và đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức. Duy trì và đẩy mạnh loại hình sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm, sinh hoạt liên chi đoàn, sinh hoạt cụm nhóm theo chủ đề cu thể mà đoàn viên quan tâm; phân công cán bộ đoàn dự sinh hoạt chi đoàn để hỗ trợ củng cố, nâng cao chất lượng. Làm tốt công tác đánh giá phân loại tổ chức đoàn, đoàn viên sát với thực chất, tránh chạy theo thành tích.

Qua hội nghị giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, nhiệt huyết, sáng tạo, gương mẫu trong công tác; vận dụng cụ thể hóa các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả; tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đoàn đề ra.


 

Không có nhận xét nào